Môi trường nuôi cấy MSC MesenCult™-ACF Culture Kit

Mã sản phẩm : 05449

Defined, animal component-free culture kit for human mesenchymal stem cells