Máy xét nghiệm huyết học

Máy xét nghiệm huyết học
CYANHemato: Hematplogy Analyzer
Hãng SX: Cypress – Bỉ