Khúc Xạ Kế Đo Hàm Lượng Protein Huyết Thanh Kruss, HRM18-T