fbpx

6 Chèn nuôi cấy tế bào + 6 Phiến giếng, 3 μm, Màng PC, Không xử lý, Vô trùng, 6 / pk, 60 / cs

5.010.000  VND

6 Chèn nuôi cấy tế bào + 6 Phiến giếng, 3 μm, Màng PC, Không xử lý, Vô trùng, 6 / pk, 60 / cs

5.010.000  VND

Compare