Kít tách tế bào CD4+ T. EasySep™ Human CD4+ T Cell Isolation Kit 8