fbpx

Các phương pháp kiểm tra nội độc tố

nội độc tố endotoxin

 LAL là gì? 

 • Dịch chiết từ tế bào máu đơn của sam biển – the Amebocyte.
 • LAL là một hệ thống phản ứng enzyme tạo gel:
  • Các enzyme tạo gel đóng vai trò trong cơ chế phản vệ đơn giản của Sam.
 • LAL được biết là phương pháp nhạy nhất trong việc phát hiện nội độc tố vi khuẩn Gram -.
Quy trình lấy máu sam biển
Quy trình lấy máu sam biển

Độ nhạy của phương pháp kiểm tra nội độc tố bằng máu sam biển

 • Máu sam có thể kiểm tra nội độc tố nhỏ hơn 1 phần nghìn tỷ gam – 0.000000000001 grams
 • 1 phần 1 nghìn tỷ tương được với
  • 1 giây trong 320 thế kỷ
  • 1 hạt đường trong một hồ bơi olympic

Phương pháp kiểm tra nội độc tố

Phương pháp kiểm tra nội độc tố tao gel – Gel-Clot

 • Phản ứng đầu tiên được chấp nhận bởi FDA
 • Giới hạn kiểm tra (+/-)

Phương pháp kiểm tra nội độc tố đo độ đục  – Turbidimetric

 • Mở rộng của phương pháp tạo gel
 • Phương pháp định lượng đầu tiên
 • Phương pháp đo độ đục động học – phổ biến hơn

Phương pháp kiểm tra nội độc tố tạo màu điểm cuối

 • Là phản ứng LAL tạo màu đầu tiên
 • Dải đo giới hạn 1 Log
 • Phương pháp tạo màu động học
 • Phương pháp phức tạp nhất
 • Dải đo rộng nhất và ít yếu tố ảnh hưởng nhất

Tài liệu tham chiếu về nội độc tố

 1. https://www.horseshoecrab.org/med/endotoxin.html
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Lipopolysaccharide
 3. http://textbookofbacteriology.net/endotoxin.html
 4. https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/inspection-technical-guides/bacterial-endotoxinspyrogens
 5. https://www.merriam-webster.com/dictionary/endotoxin
 6. https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/87191/endotoxin-definition-and-standardisation/
 7. https://www.criver.com/products-services/qc-microbial-solutions/endotoxin-testing
 8. https://www.who.int/medicines/publications/pharmacopoeia/Bacterial-endotoxins_QAS11-452_FINAL_July12.pdf

 

Yêu cầu tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *