GIẢM GIÁ 25%

TSI 9500

GIẢM GIÁ 50%

TSI 9110

GIẢM GIÁ 25%

TSI 9303

 
 

Latest news

Dịch Vụ

Khuyến mại

-9%
162,316,000 VND

MUFFLE FURNACE L9/12/C450, TMAX.1200, flap door, overtemperature limit controller, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

55,102,950 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
214,368,000 VND

MUFFLE FURNACE L24/12/C450, TMAX.1200, flap door, overtemperature limit controller, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

8,246,700 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
153,384,000 VND

FURNACE CERAMIC MUFFLE L9/11/SKM/C450, TMAX.1100, lift door, hole for thermocouple in furnace door

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

8,139,600 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
4,158,000 VND

Collecting Pan, Ceramic for L..5/LE4-6

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

41,340,600 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
209,748,000 VND

Chamber Furnace with Brick Insulation, Tmax 1200°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

418,279,050 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
478,940,000 VND

Chamber Furnace with Brick Insulation, Tmax 1400°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

52,371,900 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
459,844,000 VND

High-temperature furnace LHT 08/16/P470, TMAX.1600, protective gas connection, overtemperature limit controller

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

7,497,000 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
208,824,000 VND

Drying Oven, Tmax 300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

4,284,000 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
414,260,000 VND

High-Temperature Oven, Tmax 650°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

14,886,900 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
153,384,000 VND

Compact Tube Furnace, Tmax 1300°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

17,189,550 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
229,152,000 VND

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

6,586,650 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
229,152,000 VND

Split-Type Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

10,388,700 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
533,764,000 VND

Rotary Tube Furnace, Tmax 1100°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

36,414,000 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-9%
521,752,000 VND

Vertical High-Temperature Tube Furnace, Tmax 1600°C

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

177,625,350 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,400,880 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Amphotericin B 100X – 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

12,584,250 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
263,120 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu DMEM High Glucose w/ L-Glutamine w/ Sodium Pyruvate – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

50,069,250 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
329,680 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu MEM Alpha w/o L-Glutamine w/o Ribonucleosides w/o Deoxyribonucleosides – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

12,798,450 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
355,680 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Potassium Chloride 0.075 M – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

5,676,300 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
3,797,040 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu DMEM – F12 w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/ 15 mM Hepes – For 50L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

67,847,850 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
1,899,040 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Leibovitz L 15 Medium w/ L-Glutamine – For 5L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

18,635,400 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
747,760 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline w/o Calcium w/o Magnesium – For 10L

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

27,631,800 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
747,760 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Potassium Chloride – kg

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

12,530,700 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
35,995,440 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Bovine Serum Albumin Fatty Acids Free Lyophilised – 500g

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

10,549,350 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
2,801,760 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu New Born Calf Serum. Heat Inactivated – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

16,761,150 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
3,175,120 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (EU Origin). Premium – 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

307,805,400 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
3,642,080 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (Chile. USDA approved) – 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

4,712,400 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
3,361,280 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Fetal Bovine Serum (South America). Premium. Heat Inactivated – 100ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

26,239,500 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
521,040 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Goat Serum – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

80,914,050 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-20%
435,760 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Pig Serum – 50ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 1pk

23,990,400 VND

AggreWell 400 24-well, 1pk

Compare
-20%
662,480 VND

Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu Môi trường nuôi cấy tế bào dùng cho nghiên cứu HBSS 10X w/o Calcium w/o Magnesium w/ Sodium Bicarbonate w/o Phenol Red – 500ml

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

39,894,750 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-23%
3,146,000 VND

Đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng, phẳng, không xử lý, vô trùng, 1 / pk, 100 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

AggreWell 400 24-well, 5pk

1,231,650 VND

AggreWell 400 24-well, 5pk

Compare
-23%
5,010,000 VND

6 Chèn nuôi cấy tế bào + Phiến 6 giếng, 0,4 μm, Màng PET, TC, Vô trùng, 6 / pk, 60 / cs

Compare
-15%
41,179,950 VND

EasySep™ Human Memory CD8+ T Cell Enrichment Kit giúp phân lập tế bào T CD8+ ghi nhớ từ tế bào đơn nhân máu ngoại vi tươi hoặc đã qua trữ đông. Các tế bào không mong muốn sẽ bị loại bỏ bởi hệ kháng thể tetramere giúp nhận diện CD4, CD14, CD16, CD19, CD20, CD34, [...]

Compare
-23%
2,913,000 VND

Bình nuôi cấy tế bào 25 cm2, Nắp bịt kín, TC, Vô trùng, 10 / pk, 200 / cs

Compare
-15%
1,178,100 VND

Bộ kit giúp phân lập tế bào T từ máu tổng số của người với độ tinh sạch cao. Các tế bào mong muốn sẽ không bị tác động bởi các kháng thể hay hạt, và ảnh hưởng chúng phải chịu sẽ được giảm xuống mức tối thiểu. Bộ kit sử dụng các kháng thể [...]

Compare
-23%
3,146,000 VND

Bình nuôi cấy tế bào 5 lớp, nắp thông hơi, cổ thẳng, TC, vô trùng, 1 / pk, 8 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Direct Monocyte-RoboSep

22,812,300 VND

EasySep™ Release Human Biotin Positive Selection Kit là phương pháp phân lập tế bào bằng chọn lọc dương tính có sử dụng thụ thể gắn Biotin, dùng cho mẫu PBMC tươi/đông lạnh hoặc mẫu leukapheresis. Các tế bào mong muốn được đánh dấu bởi thụ thể và các hạt từ, và được tách ra bởi [...]

Compare
-23%
4,427,000 VND

Nắp thông hơi cho 5L Erlenmeyer Flasks, 1 / pk, 20 / cs

Compare
-15%
19,224,450 VND

RoboSep™ Human CD138 Positive Selection Kit II được thiết kế để tinh sạch tế bào CD138+ (syndecan-1) từ máu hoặc tủy xương đã xử lí NH4Cl. Kháng nguyên CD138 biểu hiện ở các tế bào plasma bình thường hoặc ung thư ác tính nhưng không biểu hiện ở lympho B. Các tế bào mong muốn [...]

Compare
-23%
2,563,000 VND

Gói cơ bản phụ kiện BioFactory, Kẹp ống * 1 + Bộ lọc thông hơi 50 mm + Ống SPT-50 15 cm * 1 + Đầu nối bộ chuyển đổi * 1 + Vòng silicon * 2, Vô trùng, 1 / pk, 2 / cs

Compare
-15%
1,445,850 VND

EasySep Human CD56 Pos Sel Kit II (Sam)

Compare
-23%
11,883,000 VND

Ống trữ mẫu lạnh Mã vạch 2D 3.0 mL, Tự đứng, ren ngoài, Vô trùng, 50 / pk, 250 / hộp, 1000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep Human CD56 Pos Sel Kit II

43,161,300 VND

RoboSep Human CD56 Pos Sel Kit II

Compare
-23%
699,000 VND

Nắp đậy cho Lọ đông lạnh, Màu trắng, 100 / pk, 1000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Human CD2 Pos Slctn Kit II

39,198,600 VND

EasySep Human CD2 Pos Slctn Kit II

Compare
-23%
20,504,000 VND

Bộ lọc dạng ống tiêm Dia # 30 mm, 0,22 μm, PES, Vô trùng, 100 / pk , 1000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

CUS Hu Isolation Kit One Step

1,285,200 VND

CUS Hu Isolation Kit One Step

Compare
-23%
2,272,000 VND

Bộ lọc chân không 500 mL, 0,22 μm, CA, Vô trùng, 1 / pk, 12 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Mouse Hem Prog Iso Kit-Sam

1,285,200 VND

EasySep Mouse Hem Prog Iso Kit-Sam

Compare
-23%
3,554,000 VND

Pipet Pasteur 3 mL, Dài cực, Bao bọc riêng, Vô trùng, 200 / pk, 2000 / cs

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

EasySep Ms MDSC Neg Iso Kit

39,198,600 VND

EasySep Ms MDSC Neg Iso Kit

Compare
-23%
6,990,000 VND

Đầu hút pipet đa năng có bộ lọc 100 μl, Có giá, 96 / pk, 960 / hộp, 4800 / cs

Compare
-15%
42,518,700 VND

RoboSep Mouse Sca-1 Positive Slctn Kit F

Compare
-23%
9,320,000 VND

Lọ trữ mẫu tự đứng 0,5 mL, Màu xanh lam, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare
-15%
36,681,750 VND

EasySep Mouse CD138 Pos Selection Kit

Compare
-23%
2,389,000 VND

Chai lưu trữ HDPE tròn 250 mL, Màu trắng tự nhiên, HDPE, Miệng rộng, Vô trùng, 10 / pk, 100 / cs

Compare
-15%
36,146,250 VND

RoboSep Do It Yourself Pos Slctn Kit

Compare
-23%
6,874,000 VND

Lược nhựa 24 giếng, Tương thích với 503711 & 503761, Vô trùng, 2 / pk, 50 / hộp, 500 / cs

Compare
-15%
35,128,800 VND

EasySep Anti-Rat IgG2b Pos Slctn Kit-Sam

Compare
-15%
9,309,200 VND

0,1 mL 96 Tấm PCR tốt, Không có váy, Màu trắng, H12 Notch, 5 / túi, 25 gói, 100 thùng

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Hu IL-12 (p70) ELISA Kit,10plates

215,003,250 VND

Hu IL-12 (p70) ELISA Kit,10plates

Compare
-15%
16,339,550 VND

Máy ly tâm tốc độ cao, Thích ứng cho các ống ly tâm siêu nhỏ 1,5 / 2,0 mL, 500-1200 RPM

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff Definitive Endoderm Kit

53,014,500 VND

STEMdiff Definitive Endoderm Kit

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

Gelatin, 500mL

3,802,050 VND

Gelatin, 500mL

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

STEMdiff Neural Induction Medium

6,426,000 VND

STEMdiff Neural Induction Medium

Compare
-10%
99,000,000 VND

[heading style=”default” size=”13″ align=”center” margin=”20″]MÁY ĐO LƯU LƯỢNG GIÓ 8380[/heading] Model: 8380 Hãng sx: TSI – Hoa Kỳ Thông tin chi tiết Máy đo lưu lượng gió hay thiết bị đo lưu lượng khí, thiết bị đo gió giúp cho công ty thi công phòng sạch đo đạc và giám sát được chất lượng thi [...]

Compare
-40%
2,694,000 VND

Giới thiệu Car Air Purifier: 1. Có hiệu suất lọc mạnh mẽ với 4 giai đoạn lọc không khí. Bộ lọc trước: Bộ lọc trước chống vi khuẩn bẫy các hạt bụi lớn như lông thú cưng. Bộ lọc carbon: Bộ lọc than hoạt tính khử mùi hôi và forrmaldehyde trong xe. Bộ lọc HEPA: [...]

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

mTeSR Plus

29,345,400 VND

mTeSR Plus

Compare

PHÒNG SẠCH

248,000,000 VND

Máy đếm tiểu phân cầm tay AeroTrak 9306-03 Model: 9306-03 Hãng SX: TSI – Mỹ Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay AeroTrak 9306  Chi tiết sản phẩm Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay TSI AeroTrak Model 9306 có nhiều đặc điểm linh hoạt cho các khách hàng quan tâm đến giá [...]

Compare
88,000,000 VND

Máy đếm tiểu phân cầm tay 9303-01 Model: 9303-01 Máy được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu BMN có trách nhiệm cho người sử dụng mượn máy, khi máy đi hiệu chuẩn BMN có tránh nhiệm hướng dẫn sử dụng thành thạo cho khách hàng BMN có trách nhiệm [...]

Compare
-9%

Kiểm nghiệm dược

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch

3,000,000,000 VND

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch  Model BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với [...]

Compare

KIỂM NGHIỆM DƯỢC

-9%

Kiểm nghiệm dược

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch

3,000,000,000 VND

Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch Máy tiệt trùng H2O2 phòng sạch  Model BIORESET SMART Hãng sản xuất: Bioreset/ AMIRA – Ý Model: BioReset Smart Thiết kế chắc chắn kiểu ý cho việc tối ưu hóa sự thoải mái của người sử dụng. Màn hình cảm ứng màu thân thiện người dùng Phần mềm với [...]

Compare

Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB Model: 9565-NB Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Chức năng: Máy đo chỉ tiêu khí hậu TSI 9565-NB có giao diện người dùng điều khiển bằng menu để dễ dàng thao tác bằng ngôn ngữ địa phương của bạn. Lời nhắc trên màn hình và hướng dẫn [...]

Compare
250,000,000 VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi [...]

Compare
-9%
3,000,000,000 VND

Hệ thống Celsis Accel –  Hệ thống kiểm tra vi sinh nhanh trong dược phẩm Hãng sản xuất: Celsis – Charles River Xuất xứ: Đức Tính năng Celsis Accel ® là một hệ thống sàng lọc vi khuẩn nhanh chóng cho các nhà sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Thiết kế dành riêng cho [...]

Compare
19,674,600 VND

Định danh vi sinh vật AccuPRO-ID® MALDI-TOF AccuPRO-ID® cung cấp một phương pháp đa pha độc đáo để xác định vi sinh vật MALDI-TOF bằng cách sử dụng công nghệ khối phổ proteotypic được hỗ trợ bởi phương pháp giải trình tự DNA AccuGENX-ID® của chúng tôi mà không mất thêm chi phí. Phương pháp [...]

Compare

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

-23%
8,680,000 VND

Lọ trữ mẫu hình nón 1,5 mL, Màu vàng, ren ngoài, Nắp bản lề có vòng đệm, Vô trùng, 50 / pk, 500 / hộp, 2000 / cs

Compare

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Kruss MSZ5000-T Mã số: MSZ5000-T Tính năng chính: –     Là một kính hiển vi soi nổi bền để kiểm tra chuyên nghiệp các thiết bị điện tử, kỹ thuật chính xác, nhựa và các sản phẩm y tế. Kính hiển vi được sử dụng để kiểm tra, lắp [...]

Compare

MÁY ĐỌC PHIẾN ĐA NĂNG CLARIOstar Hãng sản xuất: BMGLABTECH – Đức Đại diện phân phối: BMN MSI CO., LTD Do các mô đun của CLARIOstar, tất cả hoặc sự kết hợp của các đặc điểm có thể được cài đặt lúc đặt hàng. Hầu hết các đặc điểm có thể được cập nhật sau. [...]

Compare

Kiểm nghiệm dược

Mass Flowmeter 4143

Mass Flowmeter 4143 Hãng sản xuất: TSI – Mỹ Công ty phân phối: BMN MSI CO., LTD THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Máy đo lưu lượng khối TSI 4143 (LCD, 0,01-20 L / phút / không khí,  ống O 2 , N 2 / 3/8 “) có thể được sử dụng cho vô số ứng dụng đo lưu [...]

Compare
250,000,000 VND

Máy lấy mẫu vi sinh không khí Air sampler TRIO.BAS ™ MINI Model: TRIO.BAS ™ MINI Hãng sản xuất: ORUM INTERNATIONAL – ITALY Tính năng chính: TRIO.BAS ™ MINI được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa, phục vụ, HACCP, nước giải khát, mỹ phẩm, nhà máy xử lý nước thải, môi [...]

Compare

TẾ BÀO GỐC

-15%

Nuôi cấy tế bào

RoboSep-S

1,392,300 VND

RoboSep-S

Compare
-15%
803,250 VND

Quality Control Kit, StemCell QC, BM

Compare
-15%

Nuôi cấy tế bào

CFU Assay Course-CA-Summer

67,419,450 VND

CFU Assay Course-CA-Summer

Compare

MÁY ĐỌC PHIẾN ĐA NĂNG CLARIOstar Hãng sản xuất: BMGLABTECH – Đức Đại diện phân phối: BMN MSI CO., LTD Do các mô đun của CLARIOstar, tất cả hoặc sự kết hợp của các đặc điểm có thể được cài đặt lúc đặt hàng. Hầu hết các đặc điểm có thể được cập nhật sau. [...]

Compare

THIẾT BỊ KHOA HỌC

-9%