Lưu trữ Danh mục: Chứng chỉ

BMN là đại diện Ủy Quyền của Charles River cho hiệu chuẩn máy nội độc tố

Với quan điểm đơn giản, một sản phẩm tốt thì cần phải có một dịch [...]

Chứng nhận đào tạo hiệu chuẩn và sửa chữa của Tập đoàn TSI – Hoa ký năm 2016

Ngày 04 tháng 02 năm 2016, sau 04 ngày dưới sự đào tạo của ngài [...]

Chứng nhận ủy quyền hiệu chuẩn và sửa chữa của Tập đoàn TSI – Hoa kỳ năm 2016

Với quan điểm đơn giản, một sản phẩm tốt thì phải có một dịch vụ [...]

Chứng nhận đại lý bán hàng tập đoàn TSI- Hoa kỳ năm 2014

Với định hướng nâng cao chất lượng ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm và [...]